Η Επίδραση της Διδασκαλίας Μέσω Θεμάτων Εργασίας (TBL) στην Παρώθηση της Μάθησης / Ευσταθία OΙΚΟΝΟΜΟΥ (pdf- main text in Greek)
(Effects of Task-Based Instruction on Motivation to Learn / Efstathia OEKONOMOU)

 

Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική μελέτη αφορά στην επίδραση που είχε η εφαρμογή του διδακτικού πλαισίου μέσω «θεμάτων εργασίας» της Willis (1996), στη βελτίωση της παρώθησης των μαθητών. Το δείγμα αποτέλεσαν δύο ομάδες, βασικού επιπέδου γνώσης των Αγγλικών, που φοιτούσαν στην πρώτη τάξη της δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η δομή της έρευνας αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα, Αρχικά αποφασίστηκαν οι παράμετροι της θεωρίας της παρώθησης που θα εξετάζονταν και το πρώτο ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε στο δείγμα, παρέχοντας έτσι στην ερευνήτρια δεδομένα για το προφίλ μαθησιακών κινήτρων των μαθητών. Βασισμένη στην διερευνημένη αρνητική προδιάθεση των μαθητών όσον αφορά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προφορικού και γραπτού λόγου, δύο TBL μαθήματα σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν. Αυτά αποτέλεσαν το όργανο μέτρησης για τις ενδεχόμενες αλλαγές που θα παρατηρούσε η ερευνήτρια στα «κίνητρα μάθησης» του δείγματος, μετά την εφαρμογή των μαθημάτων. Στο τέλος, χορηγήθηκε ένα επιπλέον ερωτηματολόγιο ανασκόπησης που ζήταγε από τους μαθητές να αξιολογήσουν το αποτέλεσμα που είχαν τα μαθήματα ΤΒL στη διάθεσή τους να συμμετέχουν ενεργά σε μελλοντικές προφορικές και γραπτές δραστηριότητες. Μέσω αυτού του ερωτηματολογίου και των συνεντεύξεων με παρατηρητή-συνάδελφο η ερευνήτρια έβγαλε πολύτιμα συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα των μαθημάτων στον επαναπροσδιορισμό της έντασης παροχής κινήτρων μάθησης στους συγκεκριμένους μαθητές. Η έρευνα απέδειξε ότι υπάρχει, πράγματι, μια δυνατή αλληλεξάρτηση ανάμεσα στην καινοτόμο μέθοδο διδασκαλίας και στους παράγοντες που παρέχουν κίνητρα μάθησης, καθώς στοιχειοθετήθηκε ότι συνέβαλε με μεγάλη αποτελεσματικότητα, στην βελτίωση των ατομικών μεταβλητών παρώθησης. Επιπλέον, φαίνεται ότι με την κατάλληλη προσαρμογή στα εκάστοτε διδακτικά περιβάλλοντα, η συγκεκριμένη πρόταση του Task-based Learning θα μπορούσε να έχει διευρυμένη εφαρμογή στα Γυμνάσια της Ελλάδας.

 

Abstract

The present research study examines the effectiveness of the Task-Based Learning framework, as this was proposed by J. Willis (1996) on the motivation to learn determinants, on a sample population consisting of two groups of elementary learners in the first grade of Secondary Education. The research was structured in the subsequent steps.The aspects of the motivation construct were decided upon and a Pre-TBL questionnaire was administered to the sample, providing, thus, baseline data concerning learners’ motivational profile. Based on learners’ revealed negative disposition towards the speaking and writing skills, two TBLT lessons were developed and implemented. On that account, the aforementioned lessons were actually an additional instrument in measuring possible changes in learners’ “motivation to learn” after the implementation. Following the implementation, a retrospection questionnaire was administered so that students would evaluate the accomplished outcome of their learning via TBLT and the researcher could draw attainable inferences about the effectiveness of the designed lessons in reshaping learners’ motivational intensity. The study proved that there is, indeed, a potent interrelation between this innovative teaching approach of TBLT and learners’ motivation-to-learn determinants as it was evidenced to contribute most effectively to the improvement of their motivational intensity. Moreover, it provided evidence that, with appropriate adaptations to conform to specific teaching contexts, this proposal can have a wider application to Junior High schools in Greece.


Click here to access the full paper (main text written in Greek)