Η Πειθαρχία στις Τάξεις Αγγλικής του Δημόσιου Ελληνικού Σχολείου / Διονυσία ΤΖΑΚΩΣΤΑ (pdf- main text in Greek)
(Discipline in the Greek State Senior High School EFL Classroom / Dionysia TZAKOSTA)

 

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη εστιάζει στο θέμα της πειθαρχίας στο μάθημα των αγγλικών στο ελληνικό δημόσιο Λύκειο εξετάζοντας καταρχάς την υπόθεση ότι το προαναφερόμενο μάθημα χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά παραβατικότητας. Από την έρευνα που διεξήχθη σε μαθητές Λυκείου και εκπαιδευτικούς αγγλικών επιβεβαιώνεται η παραπάνω θεώρηση ενώ ταυτόχρονα και κυριότερα αναλύονται οι μορφές και οι αιτίες της απειθαρχίας στο συγκεκριμένο σχολικό αντικείμενο. Παρόλο που το δείγμα της έρευνας είναι περιορισμένο και συνεπώς δεν επιτρέπει το σχηματισμό γενικεύσεων, καθιστά, ωστόσο, δυνατή την καταγραφή των τάσεων του μαθητικού/διδακτικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο θέμα αποτελώντας μία πρώτη απόδειξη της ύπαρξης μιας ιδιάζουσας κατάστασης αναφορικά με τη διδασκαλία των αγγλικών στο δημόσιο Λύκειο.

 

Abstract

The present study focuses on the issue of discipline in the Greek state senior high school english language classroom exploring firstly the hypothesis that the aforementioned class is characterised by a high incidence of student challenging behaviour. By means of a research carried out with Lykeion students and teachers of English the above consideration is confirmed whereas and most importantly the types and causes of indiscipline in the specific school subject are analysed. Despite the fact that the sample of the research is limited and consequently it does not allow the formation of generalisations, it nevertheless records the tendencies of the student/teacher population on the specific area of discussion constituting a first proof of the existence of an idiosyncratic situation concerning the teaching of english at Lykeion.

 

Click here to access the full paper (main text written in Greek)