Η Θεωρία των Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης στο Πλαίσιο της Διαθεματικής Προσέγγισης / Ανθούλα ΒΑΙΟΥ (pdf- main text in Greek)
(Multiple Intelligences within the Cross-Curricular Approach / Anthoula VAIOU)

 

Περίληψη

Η έρευνα αυτή για την Έκτη Δημοτικού βασίστηκε στη θεωρία των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης του Howard Gardner, η οποία πρωτοδημοσιεύτηκε το 1983. Συγκεκριμένα διερεύνησε κατά πόσο οι μαθητές διέθεταν πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης με χρήση ειδικά σχεδιασμένων ερωτηματολόγιων και συνεντεύξεων. Με βάση τα αποτελέσματα, δημιουργήθηκε σχέδιο εργασίας, το οποίο υλοποιήθηκε μέσα στο Διαθεματικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Αγγλικής Γλώσσας για το Δημοτικό Σχολείο, ενεργοποιώντας όλους τους μαθητές σε ένα σχολικό περιβάλλον που παραδοσιακά περιορίζεται σε γλωσσικές και μαθηματικές δεξιότητες, αντιστοιχίζοντας κυρίαρχα μοντέλα νοημοσύνης ή συνδυασμού αυτών, σε θεματικές ενότητες ήδη διδαγμένες στα Ελληνικά. Η εφαρμογή του σχεδίου αυτού αξιολογήθηκε θετικά με παρατήρηση και φάκελο υλικού, καταδεικνύοντας ότι οι μικροί μαθητές αξιοποιώντας τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης τους, ενεπλάκησαν ικανοποιητικά στη μαθησιακή διαδικασία και ωφελήθηκαν σε πολλά επίπεδα. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας συνεισφέρουν στη βιβλιογραφία των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης στην ελληνική πραγματικότητα τονίζοντας την ανάγκη για εμβάθυνση της σχετικής έρευνας πεδίου. Εν κατακλείδι, η παρούσα εργασία μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για πιο εμπεριστατωμένες μελέτες στο μέλλον.

 

Abstract

The present study was realized in a Greek 6th grade State Primary School class and was based on Howard Gardner’s theory of multiple intelligences, which was first introduced in 1983. More particularly, it was explored to what extent the young learners possess multiple intelligences through the use of a specially-designed questionnaire and a series of interviews. The findings of the above have served as a tool to the construction of a project work based on students’ learning preferences within a cross-curricular framework, easily applicable to the Greek State School curriculum. All learners were activated to participate within a school environment that traditionally promotes linguistic and mathematical skills matching dominant multiple intelligences or a combination of some of them to thematic units already taught by Greek teachers. The suggested project was assessed through observation and student portfolio, showing that the young learners’ multiple intelligences were exploited to a great extent, promoting the learning process satisfactorily. The results of this study can provide a contribution to the literature of multiple intelligences in the Greek reality and suggest a need for further consideration and exploration in the field. Finally, the researcher of this study hopes the present work could function as a springboard for more elaborated studies in the future.

 

Click here to access the full paper (main text written in Greek)