Η Διδασκαλία της Γραμματικής στην Α’ Λυκείου: Συγκριτική Μελέτη Δύο Μεθόδων Διδασκαλίας / Αργυρώ ΒΑΓΙΑΤΙΔΟΥ (pdf- main text in Greek)
(Grammar Instruction in the 1st Grade of Senior High School: a Comparative Study of two Methods / Argyro Vagiatidou)

 

Περίληψη

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα δύο αντιπαρατιθέμενων διδακτικών μεθόδων γραμματικής αναφορικά με τις επιδόσεις των μαθητών της Α’ τάξης ενός Ελληνικού Δημόσιου Γενικού Λυκείου. Ειδικότερα, η μελέτη αυτή συγκρίνει τα μαθησιακά αποτελέσματα της νοηματικοκεντρικής διδακτικής προσέγγισης της γραμματικής (meaning-focused teaching approach), βασισμένη σε μία επικοινωνιακή πλευρά της γλώσσας, με τα αποτελέσματα της παραδοσιακής διδασκαλίας, που εστιάζει στη διδασκαλία των δομών (structure-based teaching). Για τη συλλογή των δεδομένων, πραγματοποιήθηκε πείραμα με μετρήσεις πριν και μετά από αυτό, που αφορούσε στη διδασκαλία του γραμματικού τύπου του Πλάγιου λόγου σε δύο ομάδες μαθητών, τυχαίας επιλογής, ενός Ελληνικού Γενικού Λυκείου. Η μία ομάδα παρακολούθησε μία σειρά μαθημάτων για τον Πλάγιο λόγο μέσω της δομικής προσέγγισης, ενώ η άλλη ομάδα γνώρισε το ίδιο γραμματικό τύπο με ένα τρόπο εστιασμένο στο νόημα. Η μελέτη αποκάλυψε σημαντικές στατιστικές διαφορές υπέρ της νοηματικοκεντρικής διδακτικής προσέγγισης, καθώς αποδείχτηκε ότι οι μαθητές της αντίστοιχης ομάδας σημείωσαν αισθητά μεγαλύτερη επιτυχία σε σχέση με την άλλη ομάδα των συμμαθητών τους, στις προσπάθειες τους να σχηματίσουν τον Πλάγιο λόγο άμεσα και με φραστική ακρίβεια, καθώς, επίσης, και να τον χρησιμοποιήσουν με γλωσσική ευχέρεια για να ανταποκριθούν σε ανάλογες καταστάσεις.

 

Abstract

The present dissertation endeavours to investigate the effectiveness of two opposing grammar teaching approaches on students’ performance in the 1st grade of a Greek State Senior High School. This study, in particular, compares the learning outcomes of the meaning-focused grammar teaching approach, based on a communication-based perspective of language against the outcomes of traditional, structure-based teaching. For the collection of data, a pretest-posttest experiment was conducted, involving the teaching of the Reported speech grammar form to two groups of randomly selected students in a Greek Senior High School. One group of students attended a series of lessons on the Reported Speech through the structure-based approach, while the other one was presented with the same structure in a meaning-focused way. The study has found significant statistical differences in favour of the meaning-focused teaching approach, as it was demonstrated by the outcome that the students of the relevant group were far more successful when compared to their schoolmates of the other group in their attempts to form Reported Speech promptly and accurately as well as use it in a quite fluent way to accomplish relevant contextualised tasks.

 

Click here to access the full paper (main text written in Greek)