Διδακτικά Μέσα Παρώθησης των Μαθητών στο Ελληνικό Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο / Ιωάννα Β. ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΙΤΗ (pdf- main text in Greek)
(Learner Motivation Tools in the Greek State Primary School / Ioanna B. KONTOVAZAINITI)

 

Περίληψη

Το παρόν κεφάλαιο διερευνά τη σημασία της παρώθησης στην εκμάθηση των Αγγλικών. Εξετάζει την σημασία της χρήσης των οπτικοακουστικών και κινητικών μέσων παρώθησης στη διδασκαλία και εκμάθηση των Αγγλικών στα δημόσια Δημοτικά Σχολεία μέσα από ένα θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο. Η έννοια της παρώθησης για μάθηση, οι μορφές της και οι παράγοντες που την επηρεάζουν καθώς επίσης και η σχέση της με τις θεωρίες μάθησης που αφορούν στον τρόπο με τον οποίο οι μικροί μαθητές παρωθούνται εξετάζονται και αναλύονται. Ωστόσο, η παρώθηση των μαθητών επηρεάζεται θετικά ή αρνητικά από τον τρόπο διδασκαλίας- ένα παράγοντα που σχετίζεται άμεσα με τη χρήση των οπτικοακουστικών και κινητικών μέσων παρώθησης. Συγκεκριμένα ερωτήματα και θέματα που σχετίζονται με τη χρήση, τη σπουδαιότητα, την αποτελεσματικότητα αυτών των τρόπων εξετάζονται παράλληλα με το τι ισχύει στο ελληνικό δημόσιο Δημοτικό Σχολείο. Μία έρευνα που έγινε σ’ ένα σημαντικό αριθμό δημόσιων Δημοτικών Σχολείων μας διαφωτίζει σχετικά με την ανταπόκριση διδασκόντων και μαθητών στα οπτικοακουστικά και κινητικά μέσα παρώθησης και τη συχνότητα χρήσης τους καθώς επίσης και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Όλα αυτά τα θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα παρουσιάζονται, αιτιολογούνται και αξιολογούνται, ενώ γίνονται συγκεκριμένες προτάσεις έτσι ώστε η διδασκαλία και η μάθηση να γίνουν ενδιαφέρουσες και ωφέλιμες και για τους διδάσκοντες και για τους μαθητές.

 

Abstract

This chapter investigates the importance of motivation. It examines the importance of the use of the audio-visual-kinaesthetic means of motivation in a young learner context through a theoretical and practical framework. The concept of motivation, its definition and its components as well as the factors that affect it, along with its relation to learning theories concerning how young learners are motivated are examined and analysed. However, young learners’ motivation is positively or negatively influenced by the teaching process- a factor that is directly related to the application and the use of the audio-visual-kinaesthetic means of motivation. Certain questions and issues associated with the use, the necessity, the effectiveness of these means are discussed in conjunction with what happens in the Greek state primary school. A research done in a substantial number of state primary schools enlightens us about teachers’ and students’ response to audio-visual-kinaesthetic means of motivation, the frequency with which they are used and the factors that affect it. All these theoretical and practical issues are presented, justified and evaluated,while specific implications are presented with a view to making teaching and learning interesting and beneficial for both teachers and learners.

 

Click here to access the full paper (main text written in Greek)