Τα Κίνητρα και η Ξένη Γλώσσα στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση / Κανέλα ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑ (pdf- main text in Greek)
(Motivation and the Foreign Language In Greek State Primary School Context / Kanela Kyriakoulia)

 

Περίληψη

Το πρώτο βήμα προς την κατάκτηση μιας ξένης γλώσσας καθορίζεται σαφώς από τους παράγοντες παρώθησης που υφίστανται εντός της τάξης, τόσο από την πλευρά του μαθητή όσο και από την πλευρά του δασκάλου. Ωστόσο υπάρχουν και παράγοντες παρώθησης που δρουν έξω από τα στενά όρια της τάξης. Οι συμμαθητές, οι γονείς και η ίδια η φιλοσοφία του σχολείου είναι τρεις από αυτούς τους εξωτερικούς παράγοντες. Ο στόχος της έρευνας που διενεργήσαμε σε μικρή κλίμακα ήταν να επιβεβαιωθεί η υπόθεση ότι αυτοί οι παράγοντες μπορούν να ασκήσουν σημαντική επιρροή στην παρώθηση των μαθητών ως προς το μάθημα της ξένης γλώσσας στο Δημόσιο Δημoτικό Σχολείο στην Ελλάδα. Στην παρουσίαση αυτή αναλύεται το θεωρητικό πλαίσιο που υποστηρίζει αυτή την υπόθεση. Παράλληλα τα αποτελέσματα ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων φανερώνουν το βάθος της επίδρασης των παραπάνω παραγόντων στην ‘κινητροποίηση’ των μαθητών και στην αύξηση του ενδιαφέροντος που δείχνουν για την ξένη γλώσσα.

 

Abstract

The first step towards the acquisition of a foreign language is largely determined by the motivational factors present in the classroom, both with regard to the learner and with regard to the teacher. However, there are motivational factors that extend beyond classroom boundaries. The learner group, the parents and the philosophy of the school itself are three of these external factors. The aim of this small-scale research was to confirm the assumption that these three factors can heavily influence the motivation of students attending foreign language classes in the context of a State Primary School in Greece. The theoretical background supporting this assumption is considered in our presentation. Moreover, the data deriving from questionnaires distributed to learners, parents and the teaching staff reveal the extent of the influence that these three groups exercise on learners’ motivation and on the increase of their interest in the foreign language.

 

Click here to access the full paper (main text written in Greek)