Τα Κίνητρα των Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης / Δέσποινα Σ. ΓΕΜΕΛΟΥ (pdf- main text in Greek)
(Exploring EFL Teachers’ Motivation in Greek State Primary and Secondary Schools / Despoena GEMELOU)

 

Περίληψη

Παρότι πολλές έρευνες στον τομέα της εκπαιδευτικής ψυχολογίας έχουν ασχοληθεί με τα κίνητρα των μαθητών, δεν έχει δοθεί ανάλογη προσοχή στο θέμα των κινήτρων παρώθησης των εκπαιδευτικών. Η παρούσα ερευνητική εργασία εξετάζει τους παράγοντες που αποτελούν κίνητρα για τους καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επισημαίνοντας τη σημασία αυτών των παραγόντων για τη βελτίωση και ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα επίπεδα παρώθησης των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας είναι αρκετά έως πολύ υψηλά. Οι παράγοντες που λειτουργούν ως θετικά κίνητρα είναι ως επί το πλείστον ενδογενείς, ενώ ως αντικίνητρα θεωρούνται κυρίως διάφοροι εξωγενείς παράγοντες. Τα πλέον θετικά κίνητρα διδασκαλίας ήταν η σχέση με τους μαθητές και η αγάπη για το αντικείμενο, ενώ ως βασικότεροι ανασχετικοί παράγοντες κρίθηκαν οι συχνές μεταρρυθμίσεις του εκπαιδευτικού συστήματος και οι χαμηλές οικονομικές απολαβές. Δεδομένου ότι τα κίνητρα των εκπαιδευτικών επηρεάζουν άμεσα τα κίνητρα των μαθητών τους, οι εκπαιδευτικοί με υψηλά κίνητρα είναι απαραίτητοι για ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα. Κατά συνέπεια, σημαντικός τομέας του σχεδιασμού εκπαιδευτικής πολιτικής πρέπει να είναι τόσο η ενίσχυση των θετικών κινήτρων των εκπαιδευτικών, όσο και η ελάττωση ή η εξάλειψη των παρεμποδιστικών παραγόντων του εκπαιδευτικού έργου.

 

Abstract

Although many studies within the field of educational psychology have addressed the issue of students’ motivation, not as much attention has been given to teacher motivation. The present study aims at examining the factors that motivate EFL teachers working at Greek State Primary and Secondary schools, highlighting the importance of these factors for the improvement and enhancement of the teaching performance. The results of the study indicated that EFL teachers are quite motivated. Motivating factors are mostly intrinsic in nature, while demotivation rises mainly from extrinsic factors. Among the most powerful motivators were the teachers’ relation with their students and the subject matter itself, while frequent educational reforms and poor remuneration were identified as highly demotivating factors. Given that teachers’ motivation directly influences students’ motivation, highly motivated teachers are crucial for an effective educational system. Consequently, an important part of education policy-making should be the enhancement of teacher motivation as well as the reduction or elimination of any factors that impede teachers’ performance.

 

Click here to access the full paper (main text written in Greek)