Υποστήριξη Παιδιών Γ΄ Δημοτικού με Μαθησιακές Δυσκολίες στο Μάθημα της Αγγλικής / Κωνσταντίνα ΚΩΤΣΗ (pdf- main text in Greek)
(Facilitating EFL Students with Learning Difficulties in Grade C of the Greek State Primary School / Konstantina KOTSI)

 

Περίληψη

Η μελέτη επικεντρώνεται στην υποστήριξη μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες στη Τρίτη Τάξη του Ελληνικού Δημόσιου Σχολείου και προτείνει ένα σχέδιο παρέμβασης στο μάθημα της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Η παρέμβαση αυτή θεωρείται ότι θα είναι όχι μόνο ωφέλιμη αλλά και αποτελεσματική καθώς η διδασκαλία της Αγγλικής αρχίζει στην Τρίτη τάξη. Μία μελέτη περίπτωσης οργανώθηκε για το σκοπό αυτό έχοντας ως επίκεντρο τέσσερις μαθητές της Γ ‘ τάξης που αντιμετωπίζουν Μαθησιακές Δυσκολίες. Το συγκεκριμένο σχέδιο παρέμβασης παρουσιάζεται και αξιολογείται με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του στην τάξη. Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των εκπαιδευτικών Αγγλικής φανερώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής στερούνται του απαραίτητου θεωρητικού υπόβαθρου καθώς και των στρατηγικών για να αντιμετωπίσουν μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες μέσα στην Τάξη. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί λοιπόν επιτακτική ανάγκη.

 

Abstract

This study focuses on supporting 3rd grade pupils with Learning Difficulties in the Greek State Primary School and proposes an intervention plan for the EFL class. This intervention is considered to be not only beneficial but also effective since the teaching of English as a foreign language starts in the 3rd grade. A case study has been organized for this purpose focusing on four 3rd grade learners facing Learning Difficulties. The specific intervention plan is presented and evaluated according to the data collected during the implementation in the class. The findings of a survey, in the form of a questionnaire, conducted among teachers of English reveal that teachers of English lack the necessary theoretical background as well as the strategies to cope with the pupils with LD in the classroom situation. The appropriate training of teachers is therefore considered an imperative.

 

Click here to access the full paper (main text written in Greek)