Η Χρήση των Φακέλων Συλλογής Υλικού του Γραπτού Λόγου ως μία Εναλλακτική Μέθοδος Αξιολόγησης στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο / Αγγελική ΠΑΝΟΥ (pdf- main text in Greek)
(Using Writing Portfolios as an Alternative Assessment Method in the Greek Primary School / Angeliki PANOU)

 

Περίληψη

Σκοπός αυτής της διατριβής είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τη χρήση των φακέλων συλλογής υλικού του γραπτού λόγου (writing portfolios) ως μία εναλλακτική μέθοδο αξιολόγησης του γραπτού λόγου μίας ομάδας νεαρών μαθητών που παρακολουθούν την ΣΤ’ τάξη ενός Ελληνικού Δημοσίου Δημοτικού Σχολείου. Για να διεξαχθεί επιτυχώς αυτή η έρευνα, όπως επίσης και για να αποφέρει διαφωτιστικά αποτελέσματα, έγινε μια συστηματική και σκόπιμη συλλογή και παρατήρηση δειγμάτων γραπτού λόγου αυτών των μαθητών σε μια χρονική περίοδο 4 μηνών και περαιτέρω πληροφορίες συνελέγησαν κυρίως μέσω ερωτηματολογίων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της μελέτης. Υπάρχουν δύο κύρια μέρη σε αυτή την εργασία: το θεωρητικό και το πρακτικό. Στο πρώτο μέρος εξετάζονται τα ακόλουθα θέματα: οι διαφορές μεταξύ της παραδοσιακής και της εναλλακτικής αξιολόγησης και οι λόγοι επιλογής της δεύτερης ως περισσότερο προτιμητέας αναφορικά με τα θετικά και πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα που προσφέρει στους μαθητές· η τρέχουσα παιδαγωγική του ‘φακέλου συλλογής υλικού’ και τα οφέλη που απορρέουν σε σχέση με τις πιο σημαντικές θεωρίες πάνω στη γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη των νεαρών μαθητών· και η διδακτική της δεξιότητας του γραπτού λόγου ως διαδικασία που μπορεί να συνδυαστεί με τη χρήση των φακέλων συλλογής υλικού του γραπτού λόγου. Το δεύτερο μέρος παρουσιάζει την πραγματική εφαρμογή της έρευνας αναλύοντας όλη τη διαδικασία των σταδίων που ακολουθήθηκαν για τη συλλογή υλικού του φακέλου από την αρχή του ‘ταξιδιού’ μέχρι και το τέλος. Συζητούνται και αξιολογούνται οι εκβάσεις και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, είτε αυτά είναι θετικά είτε αρνητικά, και υπογραμμίζεται η σημασία της παρούσας μελέτης σε επίπεδο τάξης. Τέλος, η διατριβή ολοκληρώνεται με προτάσεις για περαιτέρω έρευνα ούτως ώστε να διερευνηθούν πιθανές αναθεωρήσεις και/ή βελτιώσεις στη συγκεκριμένη μέθοδο αξιολόγησης στο μέλλον.

 

Abstract

The purpose of this study is to present and analyze the use of writing portfolios as an alternative method of assessing the writing skill in a group of young learners who attend the 6th grade of a Greek State Primary School. In order for this research to be carried out successfully and to provide enlightening results, a systematic and purposeful collection and observation of these learners’ writing samples was conducted over a period of 4 months and further data was basically collected by means of questionnaires before, during and after the completion of the study. There are two major parts in this paper: the theoretical and the practical one. In the first one the following issues are considered: contrasts between traditional testing and alternative assessment and reasons for the selection of the latter as more preferable concerning the positive and very promising outcomes it provides to learners; current portfolio pedagogy and the benefits deriving in relation to the most profound theories underpinning young learners’ cognitive and linguistic development; and the process-writing approach in combination with the use of writing portfolios. The second part presents the actual implementation of the research, analyzing the whole process of the portfolio stages followed from the very beginning of the ‘journey’ to the end. Τhe outcomes and results of this research are discussed and evaluated, whether positive or even negative, and the implications of the present classroom-based study are outlined. Finally, the study concludes with suggestions for further research in order for possible revisions and/or improvements to the specific assessment method to be looked into in future.

 

Click here to access the full paper (main text written in Greek)