Συστηματική Καταγραφή Προόδου (Record-Κeeping): Μια Εναλλακτική Μέθοδος Αξιολόγησης / Ανδρονίκη ΚΟΥΒΔΟΥ (pdf- main text in Greek)
(Record-keeping as an AlternativeMethod οf Assessment / Androniki KOUVDOU)

 

Περίληψη

Κεντρικός θεματικός άξονας αυτού του κεφαλαίου είναι η περιγραφή μιας εναλλακτικής μεθόδου αξιολόγησης η οποία έρχεται να συμπληρώσει τις παραδοσιακές τεχνικές αντικειμενικής αξιολόγησης (testing) και να αντισταθμίσει τις ελλείψεις που αυτές παρουσιάζουν. Η μέθοδος αυτή, γνωστή με τον όρο ‘record-keeping’, συνίσταται στηv συστηματική συλλογή και καταγραφή πληροφοριών σχετικών με την πρόοδο του μαθητή και έχει ως στόχο την πληρέστερη και εγκυρότερη διαμορφωτική αξιολόγηση των εξελικτικών δεξιοτήτων του σε προεπιλεγμένους τομείς. Πιο συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης μικρής κλίμακας, η οποία διενεργήθηκε στην έκτη τάξη ενός δημοτικού σχολείου και διήρκεσε τρεις μήνες. Υποκείμενα της έρευνας ήταν τέσσερις δωδεκάχρονοι μαθητές και στόχος της η διερεύνηση των δυνατοτήτων αυτής της εναλλακτικής μεθόδου για την διαγνωστική αξιολόγηση των ακουστικών και προφορικών δεξιοτήτων τους στην ξένη γλώσσα. Τα δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα ενισχύουν τη χρησιμότητα και εγκυρότητα της συγκεκριμένης μεθόδου. Οι στόχοι του πειραματικού σχεδίου αξιολόγησης, που αναφέρονταν στην καταγραφή και σταδιακή βελτίωση των ακουστικών και προφορικών δεξιοτήτων των μαθητών καθώς και στην ενίσχυση της παρώθησης και επίγνωσης των δυνατοτήτων τους, επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν θετικά στην εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου αξιολόγησης, συμμετέχοντας ενεργά σε αυτό, γεγονός που ενισχύει την αποτελεσματικότητά του. Ο χώρος της εναλλακτικής αξιολόγησης, ωστόσο, είναι ιδιαίτερα ευρύς και οι δυνατότητες εφαρμογών που προσφέρει απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.

 

Abstract

The basic topic of this chapter is the description of an alternative method of assessment which supplements traditional objective techniques (i.e. testing), while counterbalancing their limitations. This alternative method, known as ‘record-keeping’, involves the systematic collection and recording of information about learner progress and aims at providing a more complete and valid formative assessment of their developmental abilities in specified areas. More particularly, this chapter presents a small-scale case study, which was carried out in the sixth grade of a primary school and lasted three months. The subjects of this case study were four twelve-year-old learners and its purpose was to investigate the potential of ‘record-keeping’ as an alternative method of assessing oracy skills in the foreign language. The data that derived from the case study reinforce the usefulness and validity of the particular method of assessment. The goals of the experimental assessment design, which entailed the recording and gradual development of learner oracy skills as well as the enhancement of motivation and awareness of their relevant sub-skills, were accomplished to a considerable degree. Additionally, the learners responded positively to the implemented assessment project, while being actively involved in it, which further substantiates its effectiveness. Alternative assessment, however, is a large area, whose full potential of implementation calls for further investigation.

 

Click here to access the full paper (main text written in Greek)