Ανάπτυξη Ενιαίου Πλαισίου Αξιολόγησης με Στόχο την Κατάταξη σε Επίπεδα Γνώσης / Μιχαήλ ΤΟΥΡΑΜΠΕΛΗΣ (pdf- main text in Greek)
(Developing an Assessment Framework to Facilitate “Streaming” / Michael TOURAMBELIS)

 

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στη μεθοδολογία και πρακτικές που εφαρμόζονται στην διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών με σκοπό την κατάταξη τους σε επίπεδα γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο στάδιο της μετάβασης από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο. Το πρώτο μέρος της μελέτης διερευνά και καταγράφει το υπάρχον πλαίσιο αξιολόγησης, εντοπίζοντας σημαντικές ελλείψεις στην συνοχή και αποτελεσματικότητα του. Οι ελλείψεις αυτές διαπιστώνονται μέσα από την διεξαγωγή μιας εκτεταμένης έρευνας με σκοπό να εντοπισθεί και αντιμετωπιστεί δραστικά το σημαντικό αυτό πρόβλημα. Στο δεύτερο μέρος της μελέτης αναλύονται τα δεδομένα της έρευνας και κατατίθεται μια ολοκληρωμένη πρόταση αξιολόγησης, που φιλοδοξεί να καλύψει το κενό που επαληθεύτηκε από την έρευνα. Το νέο πλαίσιο προτείνει τη δημιουργία ενός πολύπλευρου προφίλ γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών η δημιουργία του οποίου θα προκύψει από την συνδυασμένη χρήση παραδοσιακών και εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης. Η έρευνα και επεξεργασία των βασικών αρχών, της μεθοδολογίας αλλά και των κριτηρίων που υιοθετούνται για την επιλογή αυτών των μορφών αξιολόγησης, αποδεικνύουν ότι αυτή η πρόταση είναι ικανή να απεικονίσει όχι μόνο την γλωσσική επάρκεια των μαθητών αλλά και την επικοινωνιακή τους ικανότητα οδηγώντας σε αξιόπιστα συμπεράσματα και επιτυχή κατάταξη σε ομοιογενή επίπεδα.

 

Abstract

The present study focuses on the methodology and practices which are at play when assessment decisions are made, in the process of placing students into English language levels during the transition stage from Primary to Secondary education. The first part of the study investigates and evaluates the current assessment framework. The result of this evaluation brings to surface major discrepancies in its coherence and effectiveness. These discrepancies are spotted by means of designing and conducting a thorough and extensive research aiming at coping with the problem. The research data are processed and analyzed and a new assessment framework is put forward striving to bridge the gap, which was verified by the research results. The new framework argues for the creation of a multi-faceted learner competence profile, the formation of which will result from the combined use of traditional and alternative forms of assessment. Research and elaboration on principles, methodology and criteria, employed in the selection of these assessment forms prove that this profile will be able to reflect not only learners» linguistic competence but also communicative ability thus leading to reliable assumptions and contributing to successful placement into homogeneous class levels.

 

Click here to access the full paper