Η Χρήση της Ξένης Γλώσσας από τους Καθηγητές Αγγλικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης / Σοφία ΚΑΚΑΒΟΥΛΑ (pdf- main text in Greek)
(Foreign Language Usage by Secondary Education EFL Teachers / Sophia KAKAVOULA)

 

Περίληψη

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον σε θέματα προϋπηρεσιακής και ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης προκειμένου οι καθηγητές να παραμένουν ενήμεροι για όλες τις νέες τάσεις στο χώρο της εκπαίδευσης. Ενώ, λοιπόν, υπάρχει μια γενικότερη αναβάθμιση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα περισσότερα απ’ αυτά επικεντρώνονται κυρίως σε θεωρητικά και μεθοδολογικά θέματα αγνοώντας τη συστηματική βελτίωση και ανάπτυξη της γλωσσικής επάρκειας και ικανότητας των ίδιων των καθηγητών της Αγγλικής γλώσσας. Ωστόσο, είναι πραγματικότητα ότι αρκετοί καθηγητές αισθάνονται άβολα όσον αφορά στη χρήση της ξένης γλώσσας εντός και εκτός της τάξης. Η παρούσα έρευνα εξετάζει το κατά πόσο σίγουροι αισθάνονται οι καθηγητές για τη γλωσσική τους επάρκεια, εάν η αυτοπεποίθησή τους στη χρήση της ξένης γλώσσας επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις εκπαιδευτικές τεχνικές τους και εάν πράγματι υπάρχει η ανάγκη για ενδο-ϋπηρεσιακά προγράμματα επιμόρφωσης που θα στοχεύουν στη βελτίωση και ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητάς τους. Από την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας προκύπτει ότι οι καθηγητές Αγγλικών των δημόσιων σχολείων πράγματι αισθάνονται ανεπαρκείς όσον αφορά στη γνώση και χρήση της ξένης γλώσσας και παραδέχονται ότι η συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα που θα στοχεύουν στη βελτίωση της γλωσσικής τους ικανότητας θα μπορούσε να βελτιώσει όχι μόνο τη γλωσσική τους επάρκεια αλλά και τις διδακτικές πρακτικές τους.

 

Abstract

In the last few decades there is growing interest in pre- and in- service teacher education which aims to help teachers keep up to date with new trends and developments in the field of education. Although this movement has resulted in upgraded approaches to the design and implementation of teacher training courses, most of them focus mainly on theoretical and methodological issues neglecting the systematic improvement and development of English teachers’ language proficiency and competence. However, it is a reality that several teachers sometimes feel uncomfortable with using the foreign language inside and outside the classroom. The present research investigates how comfortable teachers feel with their foreign language proficiency, whether their confidence in using it influences in any way their teaching practices and whether there is a need for in-service teacher training courses targeting teachers’ language development and improvement. From the analysis of the research data we are able to assume that teachers of English feel that there are deficiencies in their foreign language proficiency and competence and admit that their participation in training courses targeting their language development would improve not only their language proficiency but their actual teaching practices as well.

 

Click here to access the full paper (main text written in Greek)