Η Σύνθεση της Θεωρίας και της Πράξης στα Προγράμματα Εκπαίδευσης των Καθηγητών Αγγλικής / Ζωή ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ (pdf- main text in Greek)
(Integration of Theory and Practice in Greek State In-Service EFL Teacher Education Programmes / Zoi GYFTOPOULOU)

 

Περίληψη

To παρόν άρθρο εστιάζει στο θέμα της σύνθεσης της θεωρίας και της πράξης στη δημόσια ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση των καθηγητών στην Ελλάδα. Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε να ερευνηθεί το συγκεκριμένο θέμα είναι κυρίως επειδή αποτελεί μια αχαρτογράφητη περιοχή στην Ελληνική πραγματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, το παρόν κεφάλαιο έχει ως σκοπό να ερευνήσει εάν η δημόσια ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση των καθηγητών της Αγγλικής στην Ελλάδα επιτυγχάνει να συνθέσει την θεωρία με την πράξη, και εάν η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται σε αυτά τα προγράμματα προάγει τη σύνθεση αυτή. Γι’ αυτό το λόγο, διεξήχθη έρευνα σε διάφορες περιφέρειες της Ελλάδας. Η μέθοδος έρευνας που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή δεδομένων ήταν κυρίως ποσοτική, δηλαδή ένα δομημένο ερωτηματολόγιο το οποίο εστάλη μέσω ταχυδρομείου. Τα ευρήματα της έρευνας κατέδειξαν ότι σε ένα μεγάλο βαθμό τα ενδοϋπηρεσιακά σεμινάρια στην Ελλάδα δεν επιτυγχάνουν να συνδυάσουν τη θεωρία και την πράξη καθώς στηρίζονται καθ’ ολοκληρία στη θεωρία ή αποτυγχάνουν να υιοθετήσουν το εμπλουτισμένο αναστοχαστικό μοντέλο (enriched reflection model) το οποίο έχει τη δυνατότητα να προάγει τη σύνθεση θεωρίας και πράξης. Επιπλέον, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται είναι κυρίως η διάλεξη, η οποία δεν προάγει τη σύνθεση της θεωρίας και πράξης. Το άρθρο τελειώνει υποβάλλοντας έναν αριθμό προτάσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της παρούσας κατάστασης. Πιο συγκεκριμένα, διατυπώνεται η άποψη ότι η σύνθεση της θεωρίας και της πράξης θα πρέπει να γίνεται μέσα από το εμπλουτισμένο αναστοχαστικό μοντέλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται επιμορφωτικές τεχνικές που προάγουν τη σύνθεση αυτή. Τέλος, προτείνεται ότι θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι επιμορφούμενοι να διεξάγουν οι ίδιοι έρευνα της διδακτικής τους πράξης (action research) και οι εκπαιδευτές θα πρέπει να επιμορφώνονται στο πώς να χρησιμοποιούν το εμπλουτισμένο αναστοχαστικό μοντέλο στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα.

 

Abstract

This paper focuses on the issue of integration of theory and practice in state in-service teacher education courses in Greece. It has been decided to investigate the particular topic mainly because it deals with an uncharted area in the Greek context. In particular, the aim of this chapter is to investigate whether Greek state in-service EFL teacher education programmes manage to integrate theory and practice, and whether the methodology used in such programmes fosters this integration. To this end, a research was carried out in various districts throughout Greece. The research employed mainly a quantitative method of collecting data, namely a mailed structured questionnaire. The research findings indicate that to a large extent INSET seminars in Greece do not succeed in integrating theory and practice as they rely entirely on theory or the fail to adopt the enriched reflection model which has the power to foster this integration. What is more, according to the research findings, the methodology used entails mainly lecturing which does not promote the integration of theory and practice either. The paper concludes by making a number of suggestions with a view to improving the present situation. More specifically, it is argued that theory and practice should be integrated through the enriched reflection model and training techniques should be used that foster this integration. Finally, it is suggested that trainees should be encouraged to be involved in action research and teacher educators should be trained to use the enriched reflection model in their sessions.

 

Click here to access the full paper (main text written in Greek)