Η Παρατήρηση της Διδακτικής Πράξης ως Εργαλείο Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών Αγγλικής των Ελληνικών Δημοσίων Σχολείων / Μαρία ΚΩΤΣΙΟΜΥΤΗ (pdf- main text in Greek)
(Using Observation as a Teacher Development Tool in the Context of Greek State Schools / Maria KOTSIOMYTI)

 

Περίληψη

Το παρόν κεφάλαιο σκοπεύει να δείξει τη συνδρομή της «παρατήρησης διδακτικής πράξης» (teacher observation) στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και να κάνει μια πρόταση για την εισαγωγή της παρατήρησης διδακτικής πράξης στη δημόσια Ελληνική εκπαίδευση. Αφού πρώτα αναφέρεται η σχετική θεωρία, παρουσιάζεται το συγκεκριμένο περιβάλλον-στόχος. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε μια έρευνα των πεποιθήσεων, των αναγκών και των στάσεων των καθηγητών της Αγγλικής των δημόσιων Ελληνικών σχολείων απέναντι στην παρατήρηση της διδακτικής πράξης. Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι ανοιχτοί στην παρατήρηση της διδακτικής πράξης που στοχεύει στην ανάπτυξή τους ως εκπαιδευτικούς. Επίσης, καταγράφονται οι επιθυμίες και οι προσδοκίες τους από ένα σχέδιο παρατήρησης της διδακτικής πράξης που θα μπορούσε να εισαχθεί στην Ελληνική πραγματικότητα αποσκοπώντας στη ανάπτυξή τους. Το κεφάλαιο αυτό προτείνει ένα τέτοιο σχέδιο βασισμένο σε αυτά τα δεδομένα και παρουσιάζει το σκεπτικό της πρότασης αυτής σε άμεση σύνδεση με την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και με το τι ζήτησαν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί στην έρευνα που προηγήθηκε. Τέλος, το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τα ευρήματα μίας νέας έρευνας αναφορικά με τις αντιδράσεις Ελλήνων εκπαιδευτικών στην πρόταση αυτή.

 

Abstract

This article elaborates on the contribution of teacher observation to teacher development and wishes to produce a solid suggestion on how teacher observation could be introduced in the Greek state educational reality. After reference is made to the relevant theory that has been developed so far, the target context is depicted. A research has been realised to cater for Greek state English teachers’ beliefs, needs and attitudes towards teacher observation. The research has revealed that Greek state teachers are open to developmental teacher observation and has taken down their wishes and expectations from a development-oriented observation scheme that could be introduced in their reality. On the basis of this data, an observation scheme is put forward. Then, its rationale is discussed so as to clarify the way the particular choices made serve teacher development and address the specific context. The article ends by presenting the findings of a new research that has been conducted on Greek state teachers’ reaction to this suggestion.

Click here to access the full paper (main text written in Greek)