Journal

Εισαγωγή-Introduction to Issue 2 (pp. 7-12)

 

Introduction in Greek

Πρίν δεκατρία χρόνια, και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο του 1998, ξεκίνησε τη λειτουργία του το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) (ο πλήρης τίτλος του ήταν: «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης [ΜΔΕ] – Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας»), μετά από προετοιμασία δύο περίπου ετών και σε συνεργασία με τη Σχολή Εκπαίδευσης του Παν/μίου του Manchester, Μ. Βρετανίας. Στη συνέχεια, από τον Οκτώβριο του 1998 ξεκίνησαν και τα άλλα δύο ΜΠΣ του ΕΑΠ, το ΜΔΕ-Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και το ΜΔΕ-Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας αντίστοιχα. Μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει από τα προγράμματα αυτά δεκάδες μάχιμοι εκπαιδευτικοί που στελεχώνουν επάξια τη δημόσια και την ιδιωτική εκπαίδευση ως διδάσκοντες/ουσες και Σχολικοί Σύμβουλοι, ως και άλλους φορείς της εκπαίδευσης όπως το Παιδαγωγικό Ιστιντούτο, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, σχετικές διευθύνσεις του ΥΠΕΠΘ και άλλους.

Για να γιορτάσουμε τα δέκα χρόνια της λειτουργίας των τριών αυτών μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΕΑΠ, οργανώσαμε τον Μάιο του 2009 μια διεθνή ημερίδα. Στόχος της ημερίδας αυτής ήταν να αποτιμήσουμε την προσφορά των πρώτων αυτών προγραμμάτων του ΕΑΠ στην εκπαίδευση και την ελληνική κοινωνία, να ιχνηλατήσουμε τις καινοτομίες και τη νεωτερικότητα που εισήγαγαν στην μεταπτυχιακή εκπαίδευση των καθηγητών ξένων γλωσσών στην χώρα και να διερευνήσουμε μελλοντικές δυνατότητες και βελτιώσεις για την περαιτέρω εδραίωσή τους στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, με πλαίσιο αναφοράς τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Στις επιστημονικές ανακοινώσεις που περιέχονται στα Πρακτικά αυτής της διεθνούς ημερίδας, μέλη ΣΕΠ των προγραμμάτων και συνάδελφοι-συνεργάτες από το Παν/μίο του Manchester επεξεργάζονται κριτικά και παρουσιάζουν όψεις των προγραμμάτων σπουδών σχετικά με τους παρακάτω βασικούς άξονες:

  • "Προσεγγίζοντας το χθες και το αύριο" - όπου οι συγγραφείς διαπραγματεύονται και αξιολογούν κριτικά τις απαντήσεις των φοιτητών/τριών στα ερωτηματολόγια που τους εστάλησαν σχετικά με τα προγράμματα σπουδών που παρακολούθησαν ή παρακολουθούν στο ΕΑΠ.
  • "Διαπολιτισμός" - όπου οι συγγραφείς διαπραγματεύονται, συγκρίνουν και αξιολογούν κριτικά το περιεχόμενο των θεματικών ενοτήτων που έγραψαν ή/και δίδαξαν με αναφορά τον διαπολιτισμό.
  • "Διδασκαλία και τεχνολογία" - όπου οι συγγραφείς διαπραγματεύονται και αξιολογούν κριτικά τη χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας και στην εκπαίδευση των καθηγητών ως προς αυτή τη διάσταση.
  • "Διάδραση διδασκόντων - εκπαιδευομένων" - όπου οι συγγραφείς διαπραγματεύονται και αξιολογούν με κριτικό τρόπο θέματα που αφορούν στη συγγραφή διπλωματικών εργασιών, την ανατροφοδότηση προς τους/τις φοιτητές/τριες και την συναντίληψή τους σχετικά με το διδακτικό υλικό.
  • "Ενεργοποιώντας τον δάσκαλο" - όπου οι συγγραφείς διαπραγματεύονται και αξιολογούν κριτικά τον ρόλο της εκπαιδευτικής έρευνας στη διδασκαλία και την εκμάθηση ξένων γλωσσών σήμερα.
  • Τα συμπεράσματα του συνεδρίου ανακεφαλαιώνονται στα τελευταία τρία άρθρα-αναφορές από φοιτήτριες των προγραμμάτων του ΕΑΠ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πρώτης ενότητας ‘Προσεγγίζοντας το χθες και το αύριο’, το άρθρο των Σοφίας Παπαευθυμίου-Λύτρα και Νίκου Σηφάκι ‘Η ανατομία μιας πορείας από τη σκοπιά των φοιτητών/τριών μας: Η περίπτωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής του ΕΑΠ’ ιχνηλατεί την πορεία του προγράμματος από την σκοπιά των αποφοίτων του προγράμματος και των φοιτητών/τριών με ένα ερωτηματολόγιο που τους μοιράστηκε. Στόχος της έρευνας ήταν να καταγραφούν οι απόψεις τους σχετικά με το πρόγραμμα και την επιρροή του στην επαγγελματική τους ζωή. Στις επί μέρους ενότητες του ερωτηματολογίου διερευνούνται τα εξής θέματα: εάν επιβεβαιώθηκαν οι προσδοκίες τους, ποιές θεματικές ενότητες θεωρούν ως τις πλέον κατάλληλες για την επιμόρφωσή τους στο συγκεκριμένο ΜΠΣ, πώς ωφέλησε το πρόγραμμα την επαγγελματική τους δραστηριότητα, πώς επηρεάζει το πρόγραμμα την περαιτέρω επαγγελματική βελτίωσή τους και τι θα είχαν να προτείνουν για τη μελλοντική περαιτέρω βελτίωση του προγράμματος. Τα συμπεράσματα της έρευνας είναι άκρως θετικά, δικαίωσαν τους στόχους του προγράμματος και εγγυώνται ότι, με τις αναγκαίες αναπροσαρμογές που επιβάλλει το πέρασμα του χρόνου και τα νέα πορίσματα της έρευνας, το πρόγραμμα θα συνεχίσει την επιτυχή πορεία του και τα επόμενα χρόνια.

Στο ίδιο πλαίσιο το άρθρο των Μαρίας-Χριστίνας Αναστασιάδη, Γιώργου Ανδρουλάκη, Μάρως Πατέλη, Ελένης Σελλά και Γιάννη Φραγκιαδάκη ‘Οι απόφοιτοι του Προγράμματος ΓΑΛ σήμερα και η αξιοποίηση των σπουδών τους στο ΕΑΠ’ καταγράφει την έρευνα που διενήργησαν οι διδάσκοντες-ερευνητές μεταξύ των αποφοίτων του προγράμματος γαλλικής. Η έρευνα διεξήχθει μέσω ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε ηλεκτρονικά. Τα ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε 4 θεματικές περιοχές: προσωπικά στοιχεία (5 ερωτήματα), γενικά στοιχεία για τις σπουδές στο ΕΑΠ (5 ερωτήματα), γενικά στοιχεία αξιολόγησης των σπουδών στο ΕΑΠ (8 ερωτήματα), στοιχεία πέραν των σπουδών στο ΕΑΠ (7 ερωτήματα). Στο άρθρο παρουσιάζονται τα στατιστικά περιγραφικά στοιχεία για τα περισσότερα από τα ερωτήματα, και κατόπιν επιχειρείται η εξαγωγή ορισμένων βασικών συμπερασμάτων σχετικά με τις τάσεις των ερωτηθέντων αναφορικά με τα θέματα που προσεγγίζονται στο ερωτηματολόγιο. Η έρευνα αυτή, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, δεν φιλοδοξεί να προτείνει γενικευμένα και παγιωμένα συμπεράσματα λόγω του μικρού αριθμού των συγκεντρωθέντων τελικά ερωτηματολογίων.

Η ίδια ενότητα κλείνει με το άρθρο των Δάφνης Βηδενμάιερ, Αγγελικής Τσόκογλου και Μάριου Χρύσου, με τίτλο ‘Το Μ.Π.Σ. Ειδίκευσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας από την ίδρυσή του έως σήμερα: εμπειρίες και προτάσεις για το μέλλον’. Κατά πρώτο λόγο, οι συγγραφείς παρουσιάζουν διεξοδικά το σκεπτικό και τους λόγους που οδήγησαν στην ίδρυση και τη διαμόρφωση-διάρθρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Μ.Π.Σ.) Ειδίκευσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας, με στόχο να αναδείξει την αναγκαιότητα ύπαρξης του Προγράμματος, το οποίο είναι το μοναδικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο στην Ελλάδα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία που σχετίζονται με τη δομή και τη μορφή του Προγράμματος καθώς και με τη λειτουργία και τη δράση του, με αναφορά στις εμπειρίες και τους προβληματισμούς των διδασκόντων και των φοιτητών/τριών. Στο τέλος, κατατίθενται συμπερασματικά προτάσεις για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Προγράμματος σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά δεδομένα στον χώρο της διδακτικής των ξένων γλωσσών και της κτηθείσας εμπειρίας από την μέχρι τώρα λειτουργία του.

Στο πλαίσιο της δεύτερης ενότητας, ‘Διαπολιτισμός’, το άρθρο των Θεοδώρας Νίκου και Βασιλικής Πανταζή ‘La formation interculturelle des enseignants de langues étrangères: enjeux et perspectives’ υποστηρίζει ότι η πολιτισμική και γλωσσική διαφορετικότητα που παρατηρείται στις ευρωπαϊκές κοινωνίες καθιστά σήμερα τη διαπολιτισμική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών απολύτως απαραίτητη. Ο/Η σημερινός/η εκπαιδευτικός της ξένης γλώσσας (Ξ.Γ.), ως φορέας γνώσης της κουλτούρας-στόχου, καλείται να παίξει το ρόλο του/της διαμεσολαβητή/τριας ανάμεσα στη δική του/της κουλτούρα και την «κουλτούρα-στόχο». Για να πετύχει τον στόχο αυτόν στην ξενόγλωσση τάξη πρέπει να είναι εφοδιασμένος/η με τα κατάλληλα εργαλεία και να έχει τύχει της κατάλληλης εκπαίδευσης ώστε να οδηγηθεί ο/η μαθητής/τρια μέσα από τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στην ανακάλυψη ενός διαφορετικού κόσμου και στην κατανόηση του «άλλου». Αυτή η ανθρωπιστική ή διαδραστική προοπτική μέσα από το μάθημα της Ξ.Γ. οικοδομεί την ανταλλαγή, τον περιορισμό των συνόρων, την αμοιβαιότητα, την αλληλεγγύη καθώς και την αναγνώριση των αξιών, των τρόπων ζωής και των συμβολικών αναπαραστάσεων άλλων ανθρώπινων όντων. Με βάση τη θέση αυτή, οι συγγραφείς, αφού παρουσιάσουν πρώτα το θεωρητικό υπόβαθρο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, στην συνέχεια εστιάζουν στις δυνατότητες και στις προοπτικές της εξ αποστάσεως διαπολιτισμικής επιμόρφωσης των καθηγητών ξένων γλωσσών.

Στο ίδιο πλαίσιο, το άρθρο των Richard Fay και Γιώργου Ανδρουλάκη με τίτλο ‘The intercultural dimension in language teaching: perspectives from the teaching of English and French’ παρουσιάζει τα κοινά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών για Καθηγητές Αγγλικής και για Καθηγητές Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας του ΕΑΠ, με ιδιαίτερη εστίαση στη Θεματική Ενότητα κάθε προγράμματος που σχετίζεται με τη διαπολιτισμική διάσταση της διδασκαλίας της γλώσσας. Οι συγγραφείς εστιάζουν στο ζήτημα της κατάλληλης μεθοδολογίας, όπως αυτή εφαρμόζεται στα παραπάνω προγράμματα, με αναφορά στις αντίστοιχές τους σφαίρες επαγγελματικής πρακτικής.

Στο πλαίσιο της τρίτης ενότητας ‘Διδασκαλία και τεχνολογία’, το άρθρο των Καίτης Ζουγανέλη, Θωμαής Αλεξίου και Πολ Μπουνιόλ ‘EYL teachers’ professional development by distance learning: the Greek case’ διαπραγματεύεται την έννοια της «επαγγελματικής βελτίωσης» των διδασκόντων/ουσών την Ξ.Γ. στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Υποστηρίζεται ότι η επαγγελματική βελτίωση υποβοηθείται από την προσωπικότητα και το ήθος του/της διδάσκοντος/ουσας και καλλιεργείται με τη συνεχή και ενεργή στοχαστικο-κριτική επισκόπιση και ανάλυση των μαθησιακών και διδακτικών πρακτικών που υιοθετεί ο/η δάσκαλος/α της Ξ.Γ. στην τάξη του. Στη συνέχεια, οι συγγραφείς παρουσιάζουν ως μελέτη περίπτωσης την έρευνά τους στο ΕΑΠ, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Η διδασκαλία της Αγγλικής σε παιδιά». Επιχειρηματολογούν πειστικά ότι ο αναστοχασμός και η έρευνα πεδίου επικεντρωμένη στην τάξη του/της κάθε διδάσκοντος/ουσας εκπαιδευομένου/ης αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την επαγγελματική ανάπτυξη και αυτο-βελτίωσή τους όχι μόνο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο ΕΑΠ αλλά και μετά την αποφοίτησή τους, ως επαγγελματική στάση και προσωπική επιλογή, οι οποίες θα τους συνοδεύουν δια βίου.

Στο ίδιο πλαίσιο, το άρθρο των Μαρίας-Ελευθερίας Γαλάνη και Όλγας Πατεράκη-Χατζηαντωνίου ‘Η διδακτική του προφορικού λόγου στη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας’ πραγματεύεται και αξιολογεί τη γνωστική προσφορά της θεματικής ενότητας «Γλωσσικές δεξιότητες στην προφορική επικοινωνία της γαλλικής γλώσσας» στους/στις εκπαιδευόμενους/ες φοιτητές/τριες του μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης καθηγητών γαλλικής του ΕΑΠ. Οι συγγραφείς αναλύουν με διεξοδικό τρόπο την πορεία, την αποτελεσματικότητα και το μέλλον της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας με βάση τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από ένα σχετικό ερωτηματολόγιο που εστάλει στους/στις φοιτητές/τριες του παραπάνω προγράμματος.

Στην ίδια ενότητα, το άρθρο των Χριστίνας Καλογεράκου και Κοσμά Βλάχου ‘Films and Blogs: an authentic approach to improve the writing skill – an intercultural project-based framework in the Senior High State School’ παρουσιάζει και αξιολογεί την εφαρμογή και τα ευρήματα ενός ερευνητικού προγράμματος το οποίο, μέσω της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης, συνέδεσε δύο τάξεις κρατικών λυκείων, μία από την Ελλάδα και μία από την Ιταλία. Στόχος του ερευνητικού προγράμματος ήταν να διερευνήσει αν η χρήση κινηματογραφικών ταινιών και ιστολογιών (blogs) στο μάθημα των Αγγλικών μπορεί να βελτιώσει την ανάπτυξη της ικανότητας του γραπτού λόγου, να προωθήσει τη διαπολιτισιμική ικανότητα και να συμβάλει στην καλλιέργεια νέων εγγραμματισμών (new literacies) στους/στις μαθητές/τριες του λυκείου. Η έρευνα έδειξε ότι το πρόγραμμα πέτυχε την αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών οι οποίοι/ες, μέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους, απέκτησαν σε μεγάλο βαθμό διαπολιτισμική ικανότητα, εξοικειώθηκαν με νέους εγγραμματισμούς και βοήθησε στη βελτίωση των γραπτών αγγλικών τους.

Στο πλαίσιο της τέταρτης ενότητας ‘Διάδραση διδασκόντων – εκπαιδευομένων’ το άρθρο των Χριστίνας Κάλφογλου, Αννυς Γεωργούντζου, Μόιρας Χιλλ και Νίκου Σηφάκι ‘Factors affecting written distance-learning feedback: the tutor’s perspective’ ασχολείται με το φλέγον θέμα της αυτονόμησης του φοιτητή στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Με αναφορά στην εμπειρία τους ως καθηγητών-συμβούλων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης καθηγητών αγγλικής του ΕΑΠ, οι συγγραφείς ασχολούνται με τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει προς αυτή την κατεύθυνση η γραπτή ανατροφοδότηση από τον/την καθηγητή/τρια-συμβούλο στις γραπτές εργασίες των φοιτητών/τριών. Οπως επισημαίνουν οι διδάσκοντες/ουσες-ερευνητές, αυτό προϋποθέτει συστηματική ενασχόληση του/της καθηγητή/τριας-συμβούλου με το περιεχόμενο και τη μορφή των γραπτών του/της σχολίων σε σχέση το κείμενο της εργασίας του/της φοιτητή/τριας λαμβάνοντας πάντα σοβαρά υπόψη τον ανθρώπινο παράγοντα και ισορροπώντας μεταξύ των δύο ρόλων του: του/της αξιολογητή/τριας και του/της συμβούλου.

Στο ίδιο πλαίσιο, το άρθρο των Ουρανίας Καλούρη και Γιάννη Αντωνόπουλου ‘Διπλωματικές εργασίες προγράμματος γαλλικής ΕΑΠ: όψεις, δεδομένα, αξιολόγηση, προοπτικές’ αναφέρεται στην καταγραφή και στην αξιολόγηση της διαδικασίας και των επιλογών που σχετίζονται με τις διπλωματικές εργασίες των ενηλίκων φοιτητών/τριών του προγράμματος μεταπτυχιακής ειδίκευσης καθηγητών γαλλικής του ΕΑΠ. Ειδικότερα, στο άρθρο αυτό αξιολογείται ο τρόπος επιλογής των θεμάτων, η ανάθεση, η συγγραφή, η επίβλεψη, η αξιολόγηση των διπλωματικών εργασιών και ο ρόλος του/της επόπτη/τριας-καθηγητή/τριας. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους/τις φοιτητές/τριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Γαλλικής του ΕΑΠ ως και με μια σειρά ημιδομημένων συνεντεύξεων μαζί τους κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών ετών από το 2004 έως το 2008. Η αξιολόγηση των απαντήσεων του δείγματος προσφέρει αφενός τη δυνατότητα αποτίμησης της μέχρι σήμερα πορείας του προγράμματος γαλλικής στο επίπεδο των διπλωματικών εργασιών, και αφετέρου επιτρέπει τον καθορισμό ενός γενικότερου πλαισίου για τις διαδικασίες ανάθεσης, επίβλεψης και αξιολόγησης των διπλωματικών εργασιών.

Στο πλαίσιο της πέμπτης ενότητας ‘Ενεργοποιώντας τον δάσκαλο’, το άρθρο των Ντιάνας Κάκαρη και Μαρίας Κατσαντώνη ‘Μεθοδολογικά εργαλεία και θεωρητικοί προβληματισμοί ως προς την εκπόνηση Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών’ αναφέρεται στον ρόλο της εκπαιδευτικής έρευνας στη διδασκαλία και την εκμάθηση ξένων γλωσσών σήμερα στο ευρύτερο πλαίσιο του θέματος των διπλωματικών εργασιών που εκπονούν οι φοιτητές/τριες του μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης καθηγητών γαλλικής του ΕΑΠ. Ειδικότερα, διευρευνώνται η χρησιμότητα και τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα διεξαγωγής ερευνών με ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, ενώ εξετάζονται τα διαφορετικά είδη έρευνας και μεθοδολογικά εργαλεία, όπως το ερωτηματολόγιο, η συνέντευξη και η παρατήρηση και τέλος ανιχνεύονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των εν λόγω ερευνών σε συνάρτηση με τη θεωρητική κατάρτιση, το μεθοδολογικό σχεδιασμό και τις πρακτικές ανάγκες των ερευνητών/τριών φοιτητών/τριών. Τέλος, οι ερευνήτριες επικεντρώνονταιι στην κριτική ανάγνωση και αξιολόγηση ενός δείγματος ήδη εκπονημένων διπλωματικών εργασιών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας.

Η τελευταία ενότητα του τόμου αυτού παρουσιάζει τα συμπεράσματα της διεθνούς ημερίδας, όπως αυτά καταγράφηκαν από τρεις απόφοιτες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων ειδίκευσης καθηγητών αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής του ΕΑΠ. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στα κείμενά τους, οι συγγραφείς επίσης επισημαίνουν ζητήματα που προκύπτουν από την εμπειρία τους ως φοιτήτριες των συγκεκριμένων προγραμμάτων. Στο άρθρο με τίτλο ‘The Hellenic Open University: providing opportunities for personal and professional development’, η Βαρβάρα Κοζιώρη, απόφοιτη του αγγλικού προγράμματος, εξετάζει τη μοναδικότητα του ρόλου του ΕΑΠ ως παρόχου πανεπιστημιακής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελλάδα και προτείνει τρόπους βελτίωσης των παρεχόμενων σπουδών με ιδιαίτερη έμφαση στη διαμόρφωση στοχαστικοκριτικών καθηγητών αγγλικής. Στη συνέχεια, στο άρθρο με τίτλο ‘Εντυπώσεις από το ΠΜΣ «Εξειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας»’ η Ράνια Χρυσανθοπούλου, απόφοιτη του προγράμματος γαλλικής, επισημαίνει ορισμένα θετικά και άλλα αρνητικά χαρακτηριστικά του προγράμματος, σημειώνοντας, ανάμεσα σε άλλα, τον κεντρικό ρόλο της αξιολόγησης, τη σημασία τήρησης του χρονοδιαγράμματος μελέτης, τον συμβουλευτικό ρόλο των καθηγητών/τριών-συμβούλων, την ανάγκη περισσότερης ελαστικότητας ως προς τον εσωτερικό σχεδιασμό των προγραμμάτων και τον τρόπο τελικής εξέτασης. Τέλος, η Μελίνα Λαϊνά, απόφοιτη του γερμανικού προγράμματος, στο άρθρο της με τίτλο ‘Η εξ αποστάσεως ειδίκευση καθηγητών ξένων γλωσσών στο ΕΑΠ: απόψεις και συμπεράσματα’, παρουσιάζει ορισμένες από τις καινοτομίες της εξ αποστάσεως μεθοδολογίας του ΕΑΠ και, εστιάζοντας στις εισηγήσεις της ημερίδας, επισημαίνει την ανάγκη εκπόνησης περισσότερων ποσοτικών ερευνών με μεγαλύτερο δείγμα έρευνας, καθώς επίσης και την ανάγκη συχνής επικαιροποίησης και ανανέωσης της διδακτέας ύλης του παραπάνω προγράμματος σπουδών.

Όπως γίνεται φανερό, ο τόμος αυτός έχει μια ιδιαιτερότητα ως προς την επιλογή της γλώσσας των κειμένων που περιλαμβάνει. Η ιδιαιτερότητα αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι οι συγγραφείς των κειμένων προέρχονται από χώρους που σχετίζονται με τη διδακτική τριών διαφορετικών γλωσσών – της αγγλικής, της γαλλικής και της γερμανικής. Αυτό έχει συνέπειες τόσο ως προς την ορολογία που χρησιμοποιείται όσο και ως προς το ύφος των κειμένων. Για να διατηρήσουμε το ιδιαίτερο στίγμα του κάθε επιστημονικού πεδίου, ζητήσαμε από τους/τις συγγραφείς να συντάξουν το κείμενό τους στη γλώσσα της αρεσκείας τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μία από τις τρεις γλώσσες που προαναφέρθηκαν, συν την ελληνική. Παράλληλα, ζητήσαμε οι περιλήψεις (abstracts) των άρθρων να γραφτούν σε δύο από τις παραπάνω γλώσσες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε, από τα 14 άρθρα, 8 γραμμένα στην ελληνική, 5 στην αγγλική και 1 στη γαλλική. Δεν θεωρούμε σε καμία περίπτωση ότι η επιλογή της γλώσσας σημαίνει κάτι το ιδιαίτερο, εφόσον υπήρξε προσωπική επιλογή των συγγραφέων. Ως επιμελητές του τόμου, αποφασίσαμε να διατηρήσουμε την ορθογραφία και τη στίξη των συγγραφέων.

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ο τόμος αυτός, ο οποίος απευθύνεται κυρίως στο ελληνικό κοινό (πανεπιστημιακούς, ερευνητές, καθηγητές ξένων γλωσσών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, φοιτητές/τριες και όσους/όσες ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση στο ΕΑΠ ως φοιτητές/τριες ή ως καθηγητές/τριες-σύμβουλοι) παρουσιάζει με τρόπο εναργή και αναλυτικό πολλές όψεις των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στη διδασκαλία της αγγλικής, της γαλλικής και της γερμανικής γλώσσας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Τα κείμενα που ακολουθούν, γραμμένα από έμπειρους/ες καθηγητές/τριες-συμβούλους και παράλληλα καταξιωμένους/ες ερευνητές/τριες στο χώρο της εκπαίδευσης καθηγητών Ξ.Γ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ως και από απόφοιτες των παραπάνω προγραμμάτων, ελπίζουμε ότι καταδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο τη συναρπαστική εμπειρία και την προσφορά των δέκα πρώτων χρόνων λειτουργίας τους.

Οι επιμελητές
Σοφία Παπαευθυμίου-Λύτρα
Νίκος Σηφάκις